PODMIENKY A INFORMÁCIE O SPRACOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Prevádzkovateľom osobných údajov fyzických osôb, teda subjekt, ktorý spracováva Vaše osobné údaje je f-production, s.r.o., Mliekárenská 15, 821 09 Bratislava, IČO: 47642963, zapísaného v ORSR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 96702/B (ďalej len "Prevádzkovateľ").

Ceníme si súkromie všetkých osôb a rešpektujeme ich právo na ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dotknutých osôb Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len "Zákon").

Fproduction ponúka profesionálne niekoľkoročné skúsenosti talentovaných ľudí a kreatívne služby na kľúč - od tvorby, cez realizáciu a nafotenie až po grafickú úpravu. V súvislosti so svojou činnosťou spracúvame osobné údaje na rôzne účely. Poväčšinou spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Prevádzkovateľ vo všeobecnosti spracúva osobné údaje dotknutých osôb najmä pri: - komunikácii s dotknutými osobami, - poskytnutí osobných údajov prostredníctvom formulárov na internetových stránkach prevádzkovaných prevádzkovateľom, sociálnych sieťach - uzatváraní zmlúv, - prihlásení k odberu služieb a noviniek prevádzkovateľa, vyhotovenie podobizne dotknutých osôb za účelom propagácie prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len na zákonných právnych základoch: - plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení, - plnenia našej zákonnej povinnosti podľa osobitného predpisu; - splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme, - naplnenia našich legitímnych oprávnených záujmov pokiaľ nad týmito záujmami neprevažujú oprávnené záujmy dotknutej osoby, - ak je to nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby.

V ostatných prípadoch spracúvame osobné údaje dotknutých osôb iba so súhlasom dotknutej osoby, ktorý môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.
Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame Vaše osobné údaje, ak ste súčasným alebo potencionálnym klientom, dodávateľom alebo ste s nami v akomkoľvek vzťahu, v rámci ktorého máme prístup k Vašim osobným údajom.

Účely a právny základ spracovania osobných údajov:

a) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom fakturácie dotknutých osôb - klientov pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov ‐ automatizovaná a neautomatizovaná forma spracovania osobných údajov podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zákona.

b) Prevádzkovateľ spracúva za účelom marketingu, informovania o novinkách alebo iných dôležitých skutočnostiach o Prevádzkovateľovi alebo jeho službách (newsletter, pozvánky na firemné akcie a iné podujatia) osobné údaje dotknutých osôb na právnom základe oprávneného záujmu (v prípade, ak je dotknutou osobou klient alebo obchodný partner Prevádzkovateľa a existuje už zmluvný vzťah a dané spracovanie súvisí s našim existujúcim vzťahom, s našimi službami a dané spracovanie môžete legitímne z nášho existujúceho vzťahu očakávať), alebo na právnom základe súhlasu dotknutej osoby (ak ste sa napríklad registrovali pre odber newslettera, alebo v prípade propagácie prostredníctvom zasielania upomienkových predmetov alebo iných komerčných oznámení ak ste náš klient alebo obchodný partner), a to výlučne v rozsahu meno, priezvisko a e-mail. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie uvedených účelov (napr. po dobu trvania obchodného vzťahu alebo po dobu platnosti súhlasu alebo do vznesenia námietky proti spracúvaniu osobných údajov). Dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať a to prostredníctvom odkazu v správe alebo na nižšie uvedených kontaktoch. Po odvolaní súhlasu Prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať osobné údaje dotknutých osôb na účely, ktorých sa odvolanie súhlasu týka. Ak je spracúvanie realizované na právnom základe oprávneného záujmu, dotknutá osoba má právo na vznesenie námietky proti spracúvaniu osobných údajov.

c) Ak by dochádzalo k vyhotovovaniu videozáznamov alebo fotografií na cielené propagačné a reklamné účely našej spoločnosti, dané spracovanie bo bolo na základe Vášho súhlasu a vy ako dotknutá osoba by ste boli riadne a včas informovaná o podmienkach spracúvania vrátane možnosti odvolať súhlas. Daný súhlas by bol preukázateľný jednoznačným potvrdzujúcim úkonom dotknutej osoby či už podpisom na papierovom alebo zaškrtnutím políčka v elektronickom formulári, alebo súhlas preukázateľný na samotné fotografii alebo videozáznamu, konaním dotknutej osoby ako napríklad vstupom do vyhradenej časti kde dochádza k nakrúcaniu, symbolom vyjadrujúcim súhlas ako je nasadenie náramku a podobne. Ak by nebolo z objektívnych príčin možné zabezpečiť vaše konkrétne súhlasy s ohľadom napríklad na nemožnosť vopred identifikovať účastníkov akcie alebo pre veľký nelimitovaný počet účastníkov akcie, bude dané spracovanie na základe nášho oprávneného záujmu po vykonaní testu proporcionality.
Či už je spracúvanie na propagačné účely na základe súhlasu alebo oprávneného záujmu, vždy si splníme svoju informačnú povinnosť voči Vám, vrátane informácie o možnosti namietať spracúvanie v prípade nášho oprávneného záujmu alebo Vášho práva súhlas odvolať. Informačná povinnosť bude splnená najmä formou informačnej tabule alebo plagátu pri vstupe do priestranstva konanie akcie, na vstupenkách či pozvánkach, označením vyhradených snímaných priestorov a podobne.

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb:

a) Osobné údaje klienta v rozsahu meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala, alebo meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba.

b) Údaje ktoré o Vás v rámci marketingu spracúvame a to výlučne v rozsahu meno, priezvisko a e-mail. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie uvedených účelov (napr. po dobu trvania obchodného vzťahu alebo po dobu platnosti súhlasu alebo do vznesenia námietky proti spracúvaniu osobných údajov).

c) Na propagáciu prevádzkovateľa využívame, len na základe vášho súhlasu vaše fotografie, videá alebo písomné referencie na svojich stránkach, a to do doby, než váš udelený súhlas odvoláte. Ten môžete odvolať kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Doba uchovania osobných údajov:

Všetky osobné údaje sú spracovávané len v rozsahu potrebnom pre naplnenie účelov spracúvania a len po dobu nevyhnutnú a nutnú pre dosiahnutie uvedených konkrétnych účelov, napríklad po dobu trvania nášho zmluvného alebo predzmluvného vzťahu, po dobu trvania vášho súhlasu alebo po dobu trvania nášho oprávneného záujmu ak nám konkrétnu a dlhšiu dobu uchovania údajov nestanovuje osobitný zákon (počas doby ktorú vyžadujú príslušné právne predpisy ako napríklad pre daňové účely môžeme určité údaje na dokladoch tykajúcich sa platených služieb alebo účtovných dokladoch alebo údajov dokladajúcich zmluvné požiadavky a podmienky uchovávať po dobu 10 rokov), vrátane dodržiavania minimálnych povinných lehôt uloženia v súvislosti s uplatňovaním našich práv a práv iných osôb (pre uplatnenie právneho nároku napríklad po dobu 3 rokov) a v súlade s našou politikou o uchovávaní osobných údajov (registratúrny poriadok). Pre uistenie či vaše osobné údaje na daný účel stále spracúvame môžete využiť aj vaše právo na prístup kde potvrdíme či a na akom právnom základe dané osobné údaje o vašej osobe na daný konkrétny účel stále spracúvame alebo nie, a pokiaľ stále áno aj o konkrétnej dobe uchovania a spracovania a dôvodu pre danú lehotu.

Identifikácia príjemcov osobných údajov:

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje:
Sprostredkovateľom, ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov na základe sprostredkovateľskej zmluvy podľa § 34 ods. 3 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,, nasledovne:
Oprávneným subjektom (inštitúciám/organizáciám) podľa osobitného právneho predpisu (napr. orgány činné v trestnom konaní, a pod.) Daňovému úradu na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov Inému oprávnenému subjektu na základe všeobecne záväzného právneho predpisu v zmysle § 13 ods.1, písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu (osobne, emailom, telefonicky). Z verejne prístupných registrov, zoznamov a evidencií (napr. živnostenský register, obchodný register a pod.) Od iných oprávnených subjektov, ktoré sa riadia podľa osobitných predpisov.

Prenos do tretích krajín:

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Práva dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov:

Právo na prístup - máte právo vyžadovať potvrdenie o tom či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracovávané našou spoločnosťou a na poskytnutie kópie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje spracovávame. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

Právo na opravu - prijali sme primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť a úplnosť vašich osobných údajov. Pokiaľ si myslíte že údaje ktoré o Vás spracúvame sú nepresné, neúplné nebo neaktuálne, neváhajte nás kontaktovať aby sme tieto údaje bezodkladne opravili alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo aby sme ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali a spracovávali, už viac nie sú potrebné na plnenie originálneho účelu spracúvania, alebo ak namietate ohľadne zákonnosti spracúvania. V určitom prípade môžeme toto právo obmedziť ak máme určité zákonné, právne alebo regulačné povinnosti osobné údaje naďalej spracúvať, alebo ak uplatňujeme právo na slobodu prejavu alebo uplatnenie nášho právneho nároku, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti plne vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - máte právo po nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvania Vašich osobných údajov ak ide o prípady, keď namietate správnosť Vašich osobných údajov a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov a ich prípadnú opravu, keď je spracúvanie osobných údajov nezákonné ale vy ako dotknutá osoba namietate vymazanie osobných údajov a požiadate namiesto toho o obmedzenie ich použitia našou spoločnosťou, alebo keď vaše osobné údaje už viac naša spoločnosť nepotrebuje na plnenie originálneho účelu spracúvania ale vy ako dotknutá osoba ich potrebujete na uplatnenie svojho právneho nároku.

Právo na prenosnosť údajov - máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte ako aj na prenos týchto údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi podľa Vášho výberu, ak je to technicky možné. Právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré sa spracúvajú na základe vášho súhlasu alebo zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán a ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami môže dotknutá osoba uplatniť na nižšie uvedených kontaktných údajoch prevádzkovateľa. Informácie Vám budú poskytnuté v písomnej listinnej forme alebo elektronickej podobe, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia napríklad ústne. Ak ste podali žiadosť elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Prevádzkovateľ bude odpovedať na otázky dotknutých osôb týkajúcich sa spracovania osobných údajov v lehote jedného mesiaca od doručenia žiadosti, a to bezplatne. V prípadoch kedy zodpovedanie otázok dotknutej osoby nebude možné vybaviť v lehote podľa predchádzajúcej vety, má prevádzkovateľ právo predĺžiť túto lehotu o ďalšie dva mesiace a to aj opakovane. Každé takéto predĺženie lehoty spolu s dôvodmi tohto predĺženia prevádzkovateľ oznámi dotknutej osobe v lehote podľa prvej vety tohto odseku. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, má prevádzkovateľ právo od dotknutej osoby žiadať uhradenie primeraného administratívneho poplatku, alebo odmietnuť a na základe takejto žiadosti konať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - Radi vám zodpovieme vaše dotazy a sťažnosti ohľadne spracúvaní Vašich osobných údajov priamo, ale ako dotknutá osoba máte právo ak máte podozrenie, že spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne alebo v prípade pochybnosti ohľadne transparentnosti a spravodlivosti spracúvaní vašich osobných údajov, podať návrh na začatie konania ako aj sťažnosť u dozornému orgánu na ochranu osobných údajov ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

Dotknutá osoba môže prípadné pochybnosti alebo prípadné pripomienky, otázky, podnety a dotazy ohľadom spracúvaní osobných údajov adresovať zodpovednej osobe Prevádzkovateľova osobných údajov prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese: kristek.tomas@yahoo.com alebo telefonicky na telefónnom čísle: +42190340392 alebo písomne na adrese f-production, s.r.o., Mliekárenská 15, 821 09 Bratislava, IČO: 47642963

Bratislava, 25.5.2018

f-production, s.r.o.